4.4 Pawòl

 tambour4.gif

Omaj

Anman épi apa, istwa a zòt konmansé dépi an tan lanp a pétwol é kuizinyè a chabon é y ka alé toujou, toujou, toujou…

Prèmyé dékatmen

Dépi kèk tan on jennboug , djòk kon kòq genm, dousinè kon chat, ka touné kon sèvolan a lantou kaz a on jennfi an flè. Jennfi-la menm, a fòs touné-viré pou suiv alé é vini a jennboug-la fini pa toudi. Adan kaz-la, manman jennfi-la, on métfanm, ka koré pòt, baton ay a pòtédmen, dépi jou rouvè jistan soley kouché. Ou sé di on gad lajòl toubòleman. Lè zyé a misyé konmansé fè si, é-y vwè kè ayen pa ayen, i ba kò ay bann. I ay touvé la on mèt makè té yé pou-y té bay maké dé ti mo kat pawòl an fwansé a gran grèk. On ti biyé byen pwésanté wouvè lapòt ba missié é yo risivwè-y, kon-w dwètèt :

« Gason bonjou ! Ou vini mandé mayé ! ki moun ki manman-w ? ki moun ki papa-w ? Aaah ! ou sé gason a pè entel ! E ben entré! Men an ka vèti-w isidan sé gadé épi men touché épi zyé jis jou a mayé »

Tan koulé é jou a mayé rivé. Jennboug sapé kon mannekin douvan boutik a siriyen, di wi avan menm misié li mè té rivé en bout a kestion ay. Jou-la sa jennboug palé, jennboug ri, jennboug bwè, jennboug manjé, jennboug dansé. E lè lè-ay rivé jennboug chapé, madanm ay an ba bwa ay, é an tèt ay, on sèl lidé « an ja byen gadé épi men é touché épi zyé, o swè-la an kay gadé épi zyé é touché épi men »

Dézièm dékatmen

Men an tan la sa lavi té rèd é a pa a Kòlbo ou té ké touvé kalité myel pou-w té fè lin dè myel. Sé lanmisè ki té mèt. I té doubout en seksyon-la kon kòk a konba adan on pit. I ba sé ti moun-la jis tan valé mayé a yo. An dé koud bek, twa koud zépon i fè jennboug vin nonm é jennfi vin fanm pli vit ki van. La lin fè on paké alé é vini. Karenm é livènaj jwé kach-kach. Lanné  kouri gnon dèyè lot. Tini ki menné myel. Tini ki menné fyel. Ti ni osi ki menné gnon dé ti moun. Pannansitan, nonm-la toujou déwo ka graté la té toupatou pou-y touvé on ti plen men lavi, pannan madam-la an kaz la avè on krey ti moun ka chèché ba lanmisè masko

An tan-la sa « achté a nwèl é péyé a pak » pòkò té lanmod. Si-w té lésé on dèt filé si-w ou té tini gnon dé kinzin pou-w té jwenn li avan koud lang a makrèl té ni tan bat asi do a-w. An tan la sa maladi té lib gran kòd é té ka pasé dè kaz an kaz simé tout kalité mal. Adan ti joupa-la on sèl boukan. Lagrip épi koklich an ripaj pannan mal mouton épi vérèt ka véyé lanm pou fwapé. Dé fwa en ba mòdan a malodan on hélé té ka chapé é té ka monté jis en fétay a kaz-la.

 Sa té ka rivé osi kè la nati té ka bandé chenn-la asi yo. Dé fwa en ba la pli, la tè té ka bwè pa fòs é té ka vonmi kon moun ki pran twop lagout. Dé fwa an ba sòley, i té ka fann kon talon à maléré. Dé fwa an ba kalòt a van, pyebwa té ka ka bigidi. Tini menm ki té ka pèd la tèt. Tan la suiv chimen ay, mandé-y menm. Dé fwa manké lajan. Dé fwa manké manjé. Dé fwa manké dlo. Dé fwa manké linj. Men pa janmé manké lanmou menm lè on koud sinti ou on koud liann té ka filé pou anpéché on ti moun fè chimen kochi. La vi menné, é la vi woupwan.

Twazièm dékatmen

Apwé lavi bien chayé mizè, i fin pa klèsi. Ti moun vini gran é yo chennda gnon dèyè lòt. Nonm-la épi madanm ay monté an grad. Piti a pitit ki ka palé fwansé a gran grek nonmé yo « papi » épi « mami ». Jòdijou  apwé on dèmi syek pasé doubout ka lité kòt a kòt, yo risivwè pli bel kado ki tini, on bouké pawòl fèt épi flè a jaden a yo. Apa épi anman, kouté pou vwè é gadé pou tann.

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou kè on pié lavi an jaden a lanmou pa ka jan fini pòté.

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou ki jan wosé la vi pou-y fléri.

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou ki jan koré la vi pou-y kinbé doubout. 

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou kè lavi pé pòté en tout sézon.

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou kè en karenm, lespwa sé siren a la vi.

Omaj pou zòt, padavwa zòt apwann nou kè menm apwè siklon, la vi ka woupwan.

Apa épi anman, a pwésan zòt pé resté sizé pou gadé la vi pasé. E si défwa zòt vwè-y ka vansé pyé pou tèt, pa chaléré kè a zòt.

.

Kaz a man Dou

Kaz a man Dou,Sé ti kaz an bwa,

Sé kaz, pè poulbwa,

Men kaz a man Dou.

Sé kaz a ti bo,

Sé kaz, gwo siwo.

Kaz a man Dou,

Sé kaz ki wolbo

Sé kaz blo-blo-blo,

Men kaz a man Dou.

Sé kaz an koud men,

Sé kaz, bay la men

Kaz a man Dou,

Sé kaz a lapli,

Sé kaz pou dòmi,

Men kaz a man Dou.

Sé kaz a bonbon,

Sé kaz, bondyé bon. 

Kaz a man Dou,Sé kaz a posyon,

Sé kaz a losyon,

Men kaz a man Dou,

Sé kaz ki dòktè,

Sé kaz, ki pwélè.

Kaz a man Dou,

Sé kaz a vonvon,

Sé ti kaz mawon.

Men kaz a man Dou,

Sé kaz i ni ras,

Sé kaz a soup gras

Kaz a man Dou,

Sé kaz a malkè,

Sé kaz a doulè.

Men kaz a man Dou,

Sé kaz ki doubout

Sé on mèt kaz, fout.

.

 

Publié dans : ||le 7 mars, 2017 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

PLAISIR DE LIRE , DESIR D'E... |
Histoires, contes, nouvelles |
DEMBELE MOUSSA |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | amazonelibre
| Poèmes, citations, toutes m...
| Poèmes, muse